באנר-אתר 

תקנון שימוש באתר

הסכם שימוש

 

כללי והגדרות

 

הר"ש יזום וניהול פרוייקטים בע"מ (להלן הר"ש) מפעילה להלן אתר (להלן "האתר") המציע לגולשים באינטרנט מידע בעניני רפואת שיניים ושירותי דואר מסוימים (להלן "השירות"). השירות המוצע באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בהסכם זה. גלישה של המשתמש באתר או כניסתו לאתר תתפרש כהסכמה לאמור בהסכם זה, גם אם לא ציין במפורש את הסכמתו בשולי ההסכם להלן.
בהסכם זה (להלן "ההסכם") יתייחדו למונחים הבאים הפרושים שבצידם :
"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
"החברה" - כל גורם המפעיל או מתפעל או מתחזק את האתר וכל מי מטעמו, עפ"י הסכם עם הר"ש.
"ספקי המידע" - גופים ו/או גורמים המספקים ו/או שיספקו מידע להר"ש ו/או לחברה.
"משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או גולש בו, בין אם הוא מבצע רישום ומקבל שם משתמש וסיסמא, ובין אם לאו.
"משתמש מורשה" - משתמש שביצע רישום וקיבל שם משתמש וסיסמא, עפ"י נוהל שתקבע הר"ש מעת לעת.
"העמותה" - ההסתדרות לרפואת שיניים ע.ר. בישראל (ע. ר.).

 

איסור שימוש במידע

 

מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד וכי אין המשתמש רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו, ללא אישור הר"ש.
המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.
המשתמש יפצה את הר"ש ו/או את ספקי המידע שלה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות ההסכם ו/או מהפרת הוראות דין כלשהן או זכויות צד ג' כלשהן על ידי המשתמש.

 

שירות וסיסמה

 

הגישה לחלקים מסוימים של האתר ו/או לשירות, תתאפשר באמצעות סיסמת גישה לשימוש אישי (להלן - "הסיסמה"), אותה תקצה הר"ש למשתמש המורשה.
הר"ש תהיה רשאית להפסיק בכל עת רשות שימוש באתר, בין אם למשתמש מורשה ובין אם למשתמש אחר, ללא צורך במתן נימוק, ואין עליה כל חובה לאפשר שימוש באתר או בתוכנו, או להמשיך ולהחזיק את האתר או כל חלק ממנו.
אחריות וחבות

 

הר"ש ו/או העמותה ו/או החברה לא ישאו בכל אחריות להתאמת השירות המוצע למשתמש, לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו, שהר"ש ו/או העמותה ו/או החברה אינן אחראיות לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירות ובתנאיו וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בשירות.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים לכך, שלמרות שהר"ש וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, יתכן שיחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
הר"ש, העמותה, החברה או ספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בדואר האלקטרוני ו/או בגין ביטול או הפסקת השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים במידע או בהעברת המידע, או בדואר האלקטרוני, בין אם נגרמו במזיד ובין אם נגרמו בשל רשלנות או בגלל תקלה כלשהי מכל סוג.
ספקי המידע, הר"ש, העמותה או החברה, לרבות עובדיהם, מנהליהם וכל מי מטעמם, אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתם, לתוכנו של מידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב הר"ש, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, או לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שייגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו.
המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע, את הר"ש, את העמותה, את החברה, ו/או את כל הפועלים עבורם או מטעמם, מכל חבות ומכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר המשתמש, כי ידוע לו שספקי המידע, מנהליהם, או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה ו/או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה ו/או של מי מטעמה.
להסרת ספק, כל פטור מכל חבות או אחריות כאמור יורחבו ויחולו גם על כל קישורית (LINK) וכל אתר ואתר שהמשתמש עשוי להגיע אליו דרך הקישורית מאתר זה, וכל הכרוך והנובע מהשימוש באותו אתר או מידע שבו.

 

קניין רוחני

 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו, שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, זכויות הסימנים המסחריים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע, לרבות זכויות ההפצה, וכל קנין רוחני אחר במידע, הינם בבעלות הר"ש ו/או ספקי המידע, לפי העניין, למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
המשתמש מצהיר ומסכים כי סמלים וסימונים המופיעים באתר הינם סמלים מסחריים ו/או סמלים שהם קניינם של אחרים, הכפופים להגנה על פי כל דין, ואין לו כל רשות להעתיקם או לעשות בהם שימוש כלשהו.
המשתמש מתחייב כי לא יפרסם את המידע ו/או כל חלק ממנו ללא אישור הר"ש. כן מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם כל מוצר או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, ללא אישור הר"ש. כן מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין בין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר הפעולות המפורטות לעיל.
המשתמש מתחייב, כי הוא ו/או מי מטעמו לא ישכפל, לא יעתיק, לא יצלם ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט מתוך המידע לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך ולא שהיא וכי הוא ו/או מי מטעמו לא יעשה כל פעולה או נסיון לפענח צופנים ו/או נתונים.
המשתמש מתחייב כי לא יעשה ולא ירשה ולא יאפשר כל פעולה לפגוע בתפקוד האתר או כל חלק ממנו, או לשנות או לשבש כל מידע באתר, במישרין או בעקיפין.

 

תנאים נוספים

 

הר"ש שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, ו/או להוסיף על הכתוב כאן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
כל שינוי ו/או הוספה כאמור, יחייבו את המשתמש מרגע פרסום באתר.
מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את הר"ש.
מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, ובכל הנוגע להסכם זה, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. על אף האמור לעיל, אין בכך כדי לגרוע מהרשות הנתונה להר"ש, למקרה שתראה בכך צורך, לפעול כנגד משתמשים או גורמים אחרים המפרים הסכם זה או פוגעים באתר או מפרים קניין רוחני או אחר, ולנקוט נגדם הליכים בכל ערכאה, בכל מדינה שהיא, לפי שיקול דעתה.
הגרסה העברית של הסכם זה היא המחייבת, והתרגום האנגלי הוא לנוחיות בלבד

הצטרפות להר"ש
חיפוש באתר
לוח אירועים
פברואר 2023
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
חיפוש רופאים

חיפוש רופא לפי תחום

רופא שיניים כללי
אורתודונטיה - יישור שיניים
כירורגיה פה ולסת
פדודונטיה - רפואת שיניים לילדים
אנדודונטיה - טיפול שורש
רפואת הפה
שיקום הפה
פריודונטיה - מחלות חניכיים
שיקום הפה ושיקום פנים ולסתות
רפואת שיניים ציבורית
פתולוגיה אוראלית

אזור בארץ

rights


חוברת-ההטבות-הדיגיטלית

formsDownload

archive

עיתון רפואת הפה והשיניים-מהדורת אוקטובר 2019
הורדה

dental


NEKUDAT_2018_NEW-1


libra