מועדון הטבות לחברי הסתדרות רפואת שיניים בישראל - page 2

חברותך בהר״ש מקנה לך את הזכויות הבאות:
ביטוחים:
עד גיל 57.
ביטוח תאונות אישיות ומחלות:
פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה: במקרה של מחלה - פיצוי חודשי
ל- 21 חודשים.
₪ 3,053
בסך
ל-42 חודשים.
₪ 4,361
במקרה של תאונה - פיצוי חודשי של
במקרה מוות או נכות צמיתה מתאונה.
₪87,219
פיצוי בסך
בהתאם לתנאי הפוליסה. הכיסוי ניתן להרחבה.
ביטוח זה ניתן לחברים במסגרת חברות בהר"ש.
למשך 63 חודשים,
₪ 3,000
פיצוי חודשי של
:
ביטוח סיעודי
הניתן להרחבה, בהתאם לתנאי הפוליסה.
,
ביטוח זה ניתן לחברים במסגרת חברות בהר"ש
בכפוף להחלטות הממשלה בתחום הביטוח הסיעודי הקולקטיבי במדינת ישראל.
פרמיה מופחתת לחברי הר״ש.
:
ביטוח אחריות מקצועית
לחברי הר״ש, בפרמיה מופחתת מהמקובל בתחום.
:
ביטוח מרפאות שיניים
בתנאים ובמחירים מועדפים לחברי הר"ש.
:
ביטוח בריאות
פעילויות אקדמיות:
מדי שנה מארגנת הר״ש לחבריה כנס מדעי
• כנס מדעי לאומי שנתי של הר״ש:
.
לאומי. השתתפות החברים הינה ללא תשלום
״רפואת הפה והשיניים״, הנשלח לחבריה ללא תשלום
• הר״ש מפיקה עיתון מדעי,
ומכיל, בין השאר, מידע עדכני על פעילות מוסדות הר״ש.
הר״ש מנפיקה אישור לחבריה
.
ERO
ול-
FDI
ל-
• לחברי הר״ש דמי רישום מופחתים
לצורך השתלמות בחו״ל.
בפריסה ארצית הכוללת: הרצאות, ימי עיון, קורס החייאה, סדנאות
• לימודי המשך
בנושא ניהול סיכונים, שיווק עסקי וכו'.
בתחומי ההתמחות השונים מוקנית מכוח
• ההשתייכות לאיגודים המקצועיים
החברות בהר״ש בלבד.
של הר״ש שוקדת על קידום מדעי ומקצועי של חברי הר״ש.
• המועצה המדעית
כמו כן, הינה הגוף הבלעדי שמוסמך על פי חוק להמליץ על מתן תארי מומחה, ועל פי
המלצתה מנפיק מנכ״ל משרד הבריאות תארי מומחה.
מהנחה משמעותית בפתיחת פנקס ההתמחות.
חברי הר״ש נהנים
הנחות במסגרת לימודי המשך במוסדות אקדמאים.
כנסים בארץ ובחו"ל.
2
I...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 II,III,IV,1,26
Powered by FlippingBook